Cinque haiku sul colore rosso (aka)

晝見れば首筋赤き螢哉
hiru mireba kubisuji akaki hotaru kana

vista di giorno
la nuca della lucciola
è rossa

Matsuo Bashō (1644-1694)

Da: I. Ōtsuka (a cura di), Bashō haiku zenshū, Naigai Shuppan Kyōkai, 1903, p. 70

夕汐や草葉の末の赤蜻蛉
yūshio ya kusaba no sue no akatonbo

marea serale –
sulla punta dello stelo
una libellula rossa

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 1, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 541 Leggi tutto “Cinque haiku sul colore rosso (aka)”